awsminio

Bitnami Object Storage based on MinIO® for AWS Cloud